فیلتر شده بر اساس : دانشکده فنی و مهندسی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۹ مورد.
فرهود

فرهود آذرسینا

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دکترای تخصصی
f.azarsina@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

گوگل اسکالر
رضا

رضا آقائی طوق

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
reza.tog@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/en

گوگل اسکالر اسکوپوس
کاوه

کاوه آهنگری

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
استادیار دکترای تخصصی
kaveh.ahangari@gmail.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

گوگل اسکالر

محمد اردستانی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اردستانی
استادیار دكتری حرفه ای
m-ardestani@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ardestani/fa

کاوه ارزانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه ارزانی
دانشیار دکترای تخصصی
k.arzani@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-arzani/fa

محمد

محمد اسدیان قهفرخی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد اسدیان قهفرخی
استادیار دکترای تخصصی
asadian@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-asadian/fa

صفدر

صفدر اسکندرنژاد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
صفدر اسکندرنژاد
استادیار دکترای تخصصی
eskandarnejad@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/s-eskandarnejad/fa

گوگل اسکالر

آرمین اسمعیل زاغی

دانشکده فنی و مهندسی
آرمین اسمعیل زاغی
استادیار -
zaghi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-esmaeelzaghi/fa

نیلوفر اصلاحی

دانشکده فنی و مهندسی
نیلوفر اصلاحی
استادیار -
niloofar.eslahi@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/n-eslahi/fa

میترا اطهری علاف

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
میترا اطهری علاف
استادیار دكتری حرفه ای
athari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-athari/fa

سید مصلح افتخاری

دانشکده فنی و مهندسی
سید مصلح افتخاری
استادیار -
mosleh.eftekhari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-eftekhari/fa

محمد رضا افشار مقدم زنجانی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
محمد رضا افشار مقدم زنجانی
استادیار دکترای تخصصی
mafshar@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-afshar/fa

مرتضی اکبری

دانشکده فنی و مهندسی
مرتضی اکبری
استادیار -
morteza.akbari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/mo-akbari/fa

فرشید باباپور مفرد

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
فرشید باباپور مفرد
استادیار دکترای تخصصی
babapour@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-babapour/fa

محمد

محمد باوند وندچالی

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
محمد باوند وندچالی
استادیار دكتری حرفه ای
m-bavand@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-bavand/fa

فرشاد پازوکی

دانشکده فنی و مهندسی
فرشاد پازوکی
- -
pazooki_fa@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-pazoki/fa

فریدون ثابت قدم

دانشکده فنی و مهندسی
فریدون ثابت قدم
- -
fsabet@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-sabet/fa

غلامرضا جهان فرنیا

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
غلامرضا جهان فرنیا
دانشیار دكتری حرفه ای
jahanfarnia@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/gh-jahanfarnia/fa