نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۱۳ مورد.
پرویز

پرویز آبرومند آذر

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
پرویز آبرومند آذر
دانشیار دکترای تخصصی
paberoomand@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/p-aberoumand/fa

اسماعیل آذر

دكتری حرفه ای
دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
اسماعیل آذر
دانشیار دكتری حرفه ای
e-azar@srbiau.ac.ir دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/e-azar/fa

فرهود

فرهود آذرسینا

دكتری حرفه ای
دانشکده فنی و مهندسی
فرهود آذرسینا
استادیار دكتری حرفه ای
f.azarsina@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/f-azarsina/fa

مهران آرین

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
مهران آرین
استاد دکترای تخصصی
mehranarian@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-arian/fa

مهدی آژینی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
مهدی آژینی
استادیار دكتری حرفه ای
m.azhini@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-azhini/fa

آزاده آصف نژاد

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
آزاده آصف نژاد
استادیار دكتری حرفه ای
asefnejad@srbiau.ac.ir دانشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-asefnejad/fa

رضا

رضا آقائی طوق

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
رضا آقائی طوق
استادیار دکترای تخصصی
r_tog@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-aghaei/fa

حسین

حسین آقامحمدی

دکترای تخصصی
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
حسین آقامحمدی
استادیار دکترای تخصصی
h-aghamohammadi@srbiau.ac.ir دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/h-aghamohammadi/fa

سیدمحسن

سیدمحسن آل علی

دكتری حرفه ای
دانشکده نفت و مهندسی شیمی
سیدمحسن آل علی
استادیار دكتری حرفه ای
m.aleali@srbiau.ac.ir دانشکده نفت و مهندسی شیمی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-aleali/fa

کاوه

کاوه آهنگری

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
کاوه آهنگری
استادیار دکترای تخصصی
ahangari@srbiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/k-ahangari/fa

سیدمحمدرضا

سیدمحمدرضا آیتی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمحمدرضا آیتی
استاد دکترای تخصصی
mr.ayati@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-ayati/fa

آسا

آسا ابراهیمی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
آسا ابراهیمی
استادیار دكتری حرفه ای
asaebrahimi@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi/fa

راهله

راهله ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
راهله ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
rebrahimi@srbiau.ac.ir دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/r-ebrahimi/fa

احمد

احمد ابراهیمی

دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
احمد ابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
ah-ebrahimi@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/ah-ebrahimi/fa

ابوذر ابراهیمی

دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
ابوذر ابراهیمی
استادیار -
ebrahimi@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-ebrahimi-t/fa

عطاء اله ابطحی

کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و اقتصاد
عطاء اله ابطحی
مربی کارشناسی ارشد
a-abtahi@srbiau.ac.ir دانشکده مدیریت و اقتصاد
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/a-abtahi/fa

سیدمصطفی ابطحی

دكتری حرفه ای
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
سیدمصطفی ابطحی
استادیار دكتری حرفه ای
m-abtahi@srbiau.ac.ir دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-abtahi/fa

محمدرضا ابوالحسنی

دكتری حرفه ای
دانشکده علوم پایه
محمدرضا ابوالحسنی
استادیار دكتری حرفه ای
m-abolhasani@srbiau.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.srbiau.ac.ir/m-abolhasani/fa