فریدون ثابت قدم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مهندسی هوا-فضا(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)