فرزاد موحدی سبحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱مهندسی صنایع-تولید صنعتیدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴مهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی صنایعدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو گروه تخصصی مهندسی صنایعپیمانیتمام وقت