فرشته امامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی عمران- عمراندانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی عمران- زلزلهدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۲دکترای مهندسی عمران- زلزلهدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده عمران، معماری و هنرعضو گروه مهندسی عمران - زلزلهپیمانیتمام وقت

ساعات حضور

ساعات حضور

شنبه ۸-۹

۹-۱۰

کلاس

۱۰-۱۱

کلاس

۱۱-۱۲

کلاس

۱۲-۱۳ ۱۳-۱۴ ۱۴-۱۵ ۱۵-۱۶   یکشنبه ۸-۹ ۹-۱۰ ۱۰-۱۱ ۱۱-۱۲ ۱۲-۱۳         دوشنبه

۸-۹

کلاس

۹-۱۰

کلاس

۱۰-۱۱

کلاس

۱۱-۱۲

کلاس

۱۲-۱۳ ۱۳-۱۴ ۱۴-۱۵ ۱۵-۱۶ ۱۶-۱۷ سه شنبه ۸-۹

۹-۱۰

کلاس

۱۰-۱۱

کلاس

۱۱-۱۲

کلاس

۱۲-۱۳ ۱۳-۱۴ ۱۴-۱۵ ۱۵-۱۶