فهیمه باب الحوائجی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)