علی اکبر رضائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)برنامه ریزی فرهنگی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه مدیریت فرهنگی و م.گ مدیریت شهری(کارشناسی ارشد)قراردادیتمام وقت