علی سلگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زمین شناسیدانشگاه بوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زمین شناسی - تکتونیکدانشگاه تهران شمال
دکترای تخصصی۱۳۸۴زمین شناسی - تکتونیکدانشگاه علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم وتحقیقات - گره زمین شناسیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت ۱۴