ارغوان کاظمی نافچی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی مواد - سرامیکدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی مواد - سرامیکدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۲مواد پیشرفتهعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیمدیر گروه مواد غیر فلزی و حفاظتپیمانیتمام وقت

ساعات حضور

ساعات حضور

ساعت

روز

۷:۳۰

۸:۲۵

۸:۲۵

۹:۲۰

۹:۲۰

۱۰:۱۵

۱۰:۱۵

۱۱:۱۰

۱۱:۱۰

۱۲:۰۵

۱۳

۱۳:۵۵

۱۳:۵۵

۱۴:۵۰

۱۴:۵۰

۱۵:۴۵

۱۵:۴۵

۱۶:۴۰

۱۶:۴۰

۱۷:۳۵

۱۷:۳۵

۱۸:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۲۵

شنبه

 

 

 

 

 

امور اجرایی و مشاوره با تعیین وقت قبلی

 

یکشنبه

 

 

 

جلسات شورای دانشکده

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

تدریس

 

سه‌شنبه

 

امور اجرایی

تدریس

مشاوره با تعیین وقت قبلی

 

چهارشنبه

 

 

 

 

امور اجرایی

تدریس