افروز حق بین

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی برق- مخابراتدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی برق- مخابراتدانشکده فنی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی برق-مخابراتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی مهندسی برقپیمانیتمام وقت