علی اسفندیاری بیات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۵مهندسی نفت- مخازنUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)
فوق دكتری۲۰۱۶مهندسی نفت- ازدیاد برداشت از منابع نفتیUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده نفت و مهندسی شیمیعضو گروه تخصصی مهندسی نفتپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

 1. Summa cum laude student at BSc level
 2. International Doctoral Fellowship (IDF) at PhD level. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. From Feb 2013 to Feb 2015.
 3. Certificate of Excellence at PhD Grade. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. February 2015.
 4. Best Student Award at PhD level. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. April 2015.
 5. Post-Doc Fellowship. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Johor Bahru, Malaysia. From 1st July 2015 to 30th June 2016.
 6. Editorial board / Review committee member in ISI Journals

- Advanced Fluid Flow in Porous Media

- PVT and Phase Behavior of Reservoir Fluids

- Advanced Fractured Reservoirs

- Advanced Enhanced Oil Recovery Methods

- Modeling and Simulation

Editorial board / Review committee member in the following Journals:

 • The American Chemical Society Petroleum Research Fund (Publisher: ACS)
 • Energy Fuels (ISSN: 0887-0624; Publisher: ACS)
 • J Natural Gas Science & Engineering (ISSN: 1875-5100; Publisher: Elsevier)
 • Water Research (ISSN: 0043-1354; Publisher: Elsevier)
 • Chemosphere (ISSN: 0045-6535; Publisher: Elsevier)
 • Geoderma (ISSN: 0016-7061; Publisher: Elsevier)
 • Colloids and Surfaces A: Physic. and Eng. Aspects (ISSN:0927-7757; Publisher: Elsevier)
 • Desalination and Water Treatment (ISSN: 1944-3986; Publisher: Taylor & Francis)
 • Environmental Pollution (ISSN: 0269-7491; Publisher: Elsevier)
 • Applied Surface Science (ISSN:01694332; Publisher: Elsevier)
 • Int. J. Heat and Mass Transfer (ISSN: 0017-9310; Publisher: Elsevier)
 • Journal of Molecular Liquids (ISSN: 0167-7322; Publisher: Elsevier)
 • Science of the Total Environment (ISSN: 0048-9697; Publisher: Elsevier)
 • Arabian Journal for Science and Engineering (ISSN: 1319-8025; Publisher: Springer)

ساعات حضور

شنبه ۷:۳۰ الی ۱۰:۳۰

یکشنبه ۱۵:۰۰ الی ۱۸

دوشنبه ۱۳ الی ۱۹

جهت جلوگیری از تداخل جلسات و کلاسها، قبل از مراجعه حتماً از طریق ایمیل هماهنگ شود.